A 2003. január 1-től hatályos törvény gzip tömörített word állományban is letölthető: 8-2002ihm.doc.gz
{ Magyar Közlöny 2002/162. szám 9589..9615. oldal. }

 1. Általános rendelkezések
 2. A rádióamatőr tevékenység feltételei
 3. Rádióamatőr vizsgabizonyítvány
 4. Rádióamatőr engedély
 5. Hívójelek
 6. Rádióamatőr állomás
 7. Rádióamatőr forgalmazás
 8. Hatósági ellenőrzés
 9. Záró rendelkezések
 10. Mellékletek

Az informatikai és hírközlési miniszter
8/2002. (XII. 25.) IHM rendelete
a rádióamatőr szolgálatról

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény107. §-a (3) bekezdésének b), c), d), j), k), l), n), o) és q) pontjaiban, valamint e rendelet 6. §-ára vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban: Itv. ) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §
 1. A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik a Magyar Köztársaság területén rádióamatőr tevékenységet folytatnak.
 2. A rendeletet a műholdas rádióamatőr szolgálat űrállomásai kivételével a rádióamatőr szolgálat minden állomására ( a továbbiakban: rádióamatőr állomás ) alkalmazni kell.
 3. A rádióamatőr állomás fajtáinak meghatározását a 15. § tartalmazza.
 4. A rendelet szerinti hatósági eljárásokat első fokon a Hírközlési Területi Hivatal, másodfokon a Hírközlési Főfelügyelet folytatja le.

A rádióamatőr tevékenység feltételei

2. §
 1. Rádióamatőr az, aki megfelel a rádióamatőr tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek és a rádióamatőr szolgálatok munkájában csak személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül vesz részt, tevékenysége az önképzésre, műszaki fejlődésére és a szakmai információcserére irányul.
 2. A rádióamatőr tevékenység a rádióamatőr szolgálatban való részvételt jelenti rádióamatőr állomás üzemeltetése vagy rádióamatőr állomáson való rádióforgalmazás ( a továbbiakban: forgalmazás ) révén.
 3. Forgalmazásban az a természetes személy vehet részt, aki rendelkezik rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal vagy rádióamatőr engedéllyel.
 4. Rádióamatőr engedéllyel nem rendelkező személy csak közösségi rádióállomáson, a közösségi rádióamatőr engedéllyel rendelkező által kijelölt, a forgalmazást irányító, közép- vagy felsőfokú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy ( a továbbiakban: irányító kezelő ) felügyelete mellett forgalmazhat.
 5. Vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkező, vizsgára készülő személy legalább RB vagy UB osztályú engedéllyel rendelkező rádióamatőr közvetlen, személyes irányítása mellett, az oktató rádióamatőr vagy a közösségi rádióamatőr állomás hívójelét használva, tanulási céllal forgalmazhat, de nem gyakorolhatja a digitális csomagkapcsolt adásmódot.
 6. Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges.

Rádióamatőr vizsgabizonyítvány

3. §
 1. Rádióamatőr vizsgabizonyítvány a megfelelő rádióamatőr vizsga letételével szerezhető.
 2. Rádióamatőr vizsgát minden 12. életévét betöltött személy tehet.
 3. Rádióamatőr vizsgát a hatóság - jelentkezés esetén - legalább két havonta tart. A vizsga idejét és helyét a hatóság határozza meg, és ügyfélszolgálati helyiségében közzéteszi. A vizsgára az 1. számú melléklet szerinti, kitöltött űrlappal kell jelentkezni a hatóságnál, amelyet az visszaigazol. Külön igény esetén, a hatósággal egyeztetett időben és helyen, kihelyezett rádióamatőr vizsgát lehet kezdeményezni.
4. §
 1. A rádióamatőr vizsga szintje:
 2. A rádióamatőr vizsga fokozata mind a két vizsgaszinten belül:
 3. Első alkalommal alap- vagy középfokú vizsgabizonyítvány szerezhető. Két különböző fokozatú vizsga között legalább 6 hónapnak kell eltelnie, és ezen idő alatt legalább 100, rádióamatőr közlemény továbbítását célzó összeköttetés megvalósulását kell a vizsgára jelentkezéskor igazolni. Az összeköttetések számának megállapításakor nem vehetők figyelembe a nem kétoldalú csomagkapcsolt összeköttetések.
 4. Bármely fokozatú CEPT B szintű vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőr azonos fokozatú CEPT A szintű vizsgabizonyítványt kap, ha fokozatának megfelelő sebességű, sikeres morze adás-vételi vizsgát tett.
 5. Sikeres vizsga esetén a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állítja ki, amely közép- és felsőfokú vizsga esetén a Harmonizált Rádióamatőr Vizsgabizonyítványnak (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate, a továbbiakban: HAREC), alapfokú vizsga esetén az ERC 32. Jelentésben bemutatott mintának felel meg. A vizsgabizonyítványban rögzíteni kell magyarul, angolul, franciául és németül:
 6. A rádióamatőr vizsgabizonyítvány szakképesítést nem ad.
5. §
 1. A rádióamatőr vizsgák tárgyköreit 3. számú melléklet tartalmazza.
 2. A vizsgabizottság tagjait a hatóság kéri fel. A vizsgabizottság tagja 18. életévét betöltött személy lehet, és legalább egy tagnak CEPT A szintű, felsőfokú vizsgával kell rendelkeznie. A vizsgabizottság legalább 3 főből áll, amelyből egy tagot a hatóság felkérésére a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete jelölhet ki. Ilyen szervezetnek az a társadalmi szervezet tekintendő, amely tagja a rádióamatőrök nemzetközi képviseleti és érdekvédelmi szervezetének, a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetségnek (International Amateur Radio Union, a továbbiakban: IARU).
6. §
 1. A vizsgáért díjat kell fizetni a Hírközlési Felügyelet Magyar államkincstárnál vezetett 10032000-01749007-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
 2. A díj összege 3500 forint.
 3. A pótvizsga díja a (2) bekezdésben meghatározott díj 50%-a.
 4. A nyugdíjasokat, rokkantakat és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diákokat a díjból és a pótvizsga díjából 50% kedvezmény illeti meg.
 5. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentum másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.
 6. Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. A díjat 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta.
 7. A vizsgadíjak az díjak általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény mindenkor hatályos előírásait kell alkalmazni.
 8. A díj tekintetében
 9. A befizetett díj a Hírközlési Felügyelet bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

Rádióamatőr engedély

7. §
 1. A rádióamatőr engedély a rádióállomás üzemeltetésére és az azon való forgalmazásra jogosít. Kiadásához frekvenciakijelölési határozat nem szükséges.
 2. A rádióamatőr engedély kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.
 3. A kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
 4. A kérelemhez csatolni kell
 5. A rádióamatőr engedély:
 6. Beszédüzemű, távíró vagy digitális adásmódú rádióamatőr átjátszó, kapu vagy jeladó állomásra, valamint a nemzeti és nemzetközi versenyeken, évfordulókon és rendezvényeken résztvevő, alkalmi rádióamatőr állomásra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének véleményét.
 7. A 18. életévét be nem töltött személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását.
8. §
 1. A hatóság egyéni rádióamatőr engedélyt ad ki annak a büntetlen előéletű, 14. életévét betöltött magyar állampolgárnak, aki: rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik.
 2. A hatóság közösségi rádióamatőr engedélyt ad ki:
 3. A hatóság különleges rádióamatőr engedélyt ad ki annak a közép- vagy felsőfokú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőrnek vagy annak a rádióamatőr közösségnek, aki/amely
9. §
 1. Rádióamatőr engedély természetes személynek - vizsgabizonyítvány alapján - a vizsga szintjének és fokozatának megfelelően adható. A rádióamatőr engedély a hatóság által kiadott határozat, amelynek melléklete a rádióamatőr igazolvány. A rádióamatőr igazolvány tartalmi elemeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
 2. A rádióamatőr vizsga szintje alapján:
 3. A rádióamatőr vizsga fokozato fokozata és szintje alapján kiadható rádióamatőr engedély osztályok:

  Vizsga fokozata és szintje CEPT A szint CEPT B szint
  Alapfok (novice) RA UA
  Középfok  RB UB
  Felsőfok RC UC

 4. Az RB és RC osztály a nemzetközi CEPT 1 osztálynak, az UB és UC osztály a nemzetközi CEPT 2 osztálynak felel meg.
 5. A különböző osztályú és fokozatú rádióamatőr engedélyek kizárólag a 6. számú melléklet táblázatában közölt legnagyobb adóteljesítmények és adásmódok használatára jogosítanak.
 6. Közösségi rádióamatőr állomás engedélyének osztálya az irányító kezelő rádióamatőr vizsgabizonyítványa szintjének és fokozatának felel meg.
10. §
 1. A rádióamatőr engedélyek érvényessége:
 2. A különleges rádióamatőr engedély érvényessége a 8. § (3) bekezdésének
 3. Rádióforgalmi versenyeken való részvételre létrehozott és azokon működtetett rádióállomás ( a továbbiakban: versenyállomás ) esetén, kérelemre, a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekképviseleti szervezete javaslatára az engedély érvényessége legfeljebb 5 év lehet.
 4. A rádióamatőr engedély meghosszabbítását a rádióamatőr engedély jogosítottja írásban kérheti a hatóságtól az engedély lejárta előtt legalább 60 nappal.
 5. Azok a külföldi rádióamatőrök, akik CEPT 1 vagy CEPT 2 osztályú rádióamatőr engedéllyel rendelkeznek, legfeljebb 3 hónapig, hordozható vagy mozgó rádióamatőr állomás használatával folytathatnak rádióamatőr tevékenységet a 6. számú mellékletben közölt, az RC vagy az UC osztályú engedélynek megfelelő feltételek szerint.
11. §

A rádióamatőr engedélyben foglalt adatok megváltozását 15 napon belül be kell jelenteni a hatóságnak.

Hívójelek

12. §
 1. Minden hívójel személyhez kötött.
 2. A hívójelet a hatóság határozza meg a rádióamatőr engedélyben.
 3. A hívójelek - a (7) és (8) bekezdésben hivatkozott esetek kivételével - legfeljebb hat, az alább felsorolt összetételű karakterből állnak:
 4. A hívójelek utolsó, legfeljebb három betűjét ( a továbbiakban: utótag ) a hatóság egyedileg határozza meg. Két egyforma utótag nem lehetséges.
 5. Versenyállomás hívójele esetén a körzetszám után mindig egy betű áll.
 6. A hívójel utótagjában nem adhatók ki a 8. számú mellékletben felsorolt vészjelekkel vagy hasonló természetű jelekkel összetéveszthető, vagy a rádiószolgálatoknál használt rövidítések számára fenntartott betűkombinációk.
 7. Rádiós tájfutó versenyen elhelyezett állomásokon a (3) bekezdésben említett hat karakter helyett csak az MO, MOE, MOI, MOS, MOH és MO5 karakterek szerepelhetnek a 13. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő jelek nélkül.
 8. Nemzeti ünnepek, történelmi események évfordulói, közismert emberekről való nyilvános megemlékezések alkalmára a hatóság különleges hívójelek használatát engedélyezheti, amelyben a harmadik karakter helyére legfeljebb négy számjegy kerülhet.
13. §
 1. Amennyiben a rádióamatőr állomás telepítési helye másik körzetbe kerül, a körzetszámot a hatóság megváltoztatja. Amennyiben az új körzetben az utótagot már használják, a hatóság ezt is változtatja.
 2. Ha az engedélyben szereplő egyéni rádióamatőr állomás telepítési helye ideiglenesen megváltozik, és az új telepítési helyről történik a forgalmazás vagy kísérlet, akkor a 12. § (3) bekezdésében ismertetett hívójelet ki kell egészíteni törtvonalas elválasztással az alábbiak szerint:
 3. Annak a külföldi rádióamatőrnek, aki a CEPT 1 vagy CEPT 2 osztályú rádióamatőr engedélyében meghatározott hívójelét szándékozik használni, a 12. § (3) bekezdésének a) pontjában leírtak szerint a HA vagy HG karaktereket kell használnia saját hívójele előtt, attól törtvonallal elválasztva, továbbá a (2) bekezdésében leírt kiegészítéseket is alkalmaznia kell.
14. §
 1. A megszűnt engedélyhez tartozó hívójel - a megszüntetéstől számítva - RA és UA osztályú engedélyek esetén 2 év, RB, UB, RC és UC osztályú engedélyek esetén 3 év múlva adható ki újra.
 2. A hatóság nyilvántartja a hívójelek jegyzékét, amely tartalmazza a rádióamatőr hívójelét, nevét, címét, a rádióamatőr állomás telepítési helyét és engedélyének osztályát.
 3. A hatóság a rádióamatőr engedéllyel rendelkezők hívójelét, nevét és címét legalább 3 évente kiadja (hívójelkönyv), évenként kiegészíti és lehetővé teszi annak megvásárlását. Amennyiben a rádióamatőr címének megjelenéséhez nem járul hozzá, a címe helyére csak a település neve kerül.

Rádióamatőr állomás

15. §

A rádióamatőr állomás lehet:

16. §

Rádióamatőr állomás vagy annak fő berendezései lehetnek:

17. §
 1. A rádióamatőr állomásokon használható frekvenciasávokat, legnagyobb adóteljesítményeket és adásmódokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
 2. Forgalmazás során törekedni kell arra, hogy a kisugárzott teljesítmény a legnagyobb megengedett szinten belül ne lépje túl az összeköttetés biztonságos fenntartásához szükséges értéket.
 3. A rádióamatőr kötelessége biztosítani, hogy a rádióamatőr állomás által létrehozott elektromágneses tér a saját vagy mások egészségét ne veszélyeztesse.
18. §
 1. A rádióamatőr állomások által okozott, illetőleg tűrt rádiózavarokra vonatkozóan a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 2/2001. (I.31.) MeHVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A rádióamatőr állomások adó és adóvevő berendezésein végzendő beállítási, javítási és mérési feladatokat lezáró ellenálláson (műantennán) kell elvégezni.
19. §
 1. Forgalmazás során az alábbi iratokat a rádióamatőr állomás helyén kell tartani:
 2. Közösségi és különleges engedéllyel rendelkező rádióamatőr állomás esetében az állomás helyén kell tartani az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül az állomáson rádióamatőr tevékenységet folytató személyek névjegyzékét, működési jogosultságuk sávhasználat és adásmód szerinti feltüntetésével.
 3. Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól elérően:

Rádióamatőr forgalmazás

20. §
 1. A rádióamatőr minden összeköttetés kezdetekor és befejezésekor, a forgalmazás során legalább három adásvételi periódus után, illetve a kísérletek során legalább 10 percenként, továbbá másik rádióamatőr vagy a hatóság felkérésére, köteles a hívójelét közölni. A rádióamatőr csak a saját, közösségi vagy különleges állomásának hívójelét használhatja az engedélyében foglaltak szerint.
 2. A rádióamatőr csak más rádióamatőr állomásokkal bonyolíthat le forgalmat. Kivétel a szükség- és vészhelyzet, amikor a rádióamatőr a segítségnyújtással kapcsolatos információkat köteles harmadik fél számára továbbítani.
 3. A rádióamatőrök egymás közötti beszélgetéseit közérthető nyelven kell lefolytatni. Közérthető nyelvnek számít minden beszélt nyelv, a rádióamatőrök által használt kódok és rövidítések, valamint a nemzetközileg szokásos rádiótávközlési rövidítések.
 4. A forgalmazás során a rádióamatőrök a rádióamatőr tevékenységükkel kapcsolatos témákat, kísérleteket és a továbbképzésüket szolgáló tárgyköröket beszélhetik meg.
 5. A rádióamatőr állomásról történő forgalmazás során nem megengedett:
21. §
 1. A rádióamatőr forgalmi naplót köteles vezetni, és azt az utolsó bejegyzéstől számított legalább 5 évig megőrizni. A forgalmi naplóban legalább az alábbi adatokat kell naprakészen feltüntetni összeköttetésenként:
 2. átjátszó állomás használata esetén elegendő az átjátszón való forgalmazés tényét, kezdetét és végét a forgalmi naplóba beírni. Mozgó rádióamatőr állomás használata esetén nem kell forgalmi naplót vezetni.

Hatósági ellenőrzés

22. §
 1. Rádióamatőrök tevékenységének vagy állomásainak ellenőrzését bejelentésre vagy hivatalból a hatóság végzi.
 2. Az ellenőrzés során esetleg szükségessé váló laboratóriumi vizsgálat legfeljebb 15 munkanapig tarthat.
 3. Az elektromágneses összeférhetőség vizsgálatával vagy a frekvenciahasználattal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a hatóság megkövetelheti, hogy a rádióamatőr a vizsgálati időszakban naplószerűen rögzítse és a hatóságnak bemutassa a rádióamatőr állomás működésének a hatóság által meghatározott adatait.
 4. A hatóság a sugárzott jelek vételével és rögzítésével a rádióamatőr állomásokat azonosíthatja és forgalmi jellemzőit ellenőrizheti.
 5. A rádióamatőr állomás nem jogszerű használatának jogkövetkezményeit a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 81. §-ának (5) és (6) bekezdései, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 67. §-a és az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 81-83. §-ai határozzák meg.

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rádióamatőr szolgálatról szóló 7/2000. (III.17.) KHVM rendelet hatályát veszti.

24. §
 1. A 2000. május 16. előtt kibocsátott rádióamatőr engedélyek érvényessége lejár a jelen rendelet hatályba lépését követő 90. napon.
 2. A hatóság a Hírközlési értesítőben, közlemény formájában közzéteszi, és változás esetén módosítja a CEPT T/R 61-01 Ajánlás 2. számú, "A CEPT engedélyosztályok és a CEPT tagországok engedélyosztályai közötti megfelelőségi táblázat" című és 4. számú "CEPT tagországok által kibocsátott engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban" című mellékleteinek 2., 3., 6. és 7. oszlopainak tartalmát.
 3. A hatóság a hívójelkönyv kiadására vonatkozó 14. § (3) bekezdésében szereplő kötelezettségének először a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül köteles eleget tenni.
Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hrközlési miniszter

Mellékletek:

 1. Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára
 2. Vizsgabizonyítványok
 3. A rádióamatőr vizsga tárgykörei
 4. A rádióamatőr engedély iránti kérelem
 5. A rádióamatőr igazolvány tartalmi elemei
 6. A rádióamatőr szolgálat frekvenciahasználati feltételei
 7. Hívójel-körzetszámok
 8. A hívójel képzésre nem alkalmazható betűkombinációk
 9. Függelék