2001. évi XL. törvény a hírközlésről (részlet)

Tartalomjegyzék:

Egyedi engedélyek

81. §
 1. Rádióengedély - külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével csak jogerős frekvenciakijelölés alapján, megfelelőséget igazoló dokumentumokkal rendelkező rádióberendezéssel létesített rádióállomásra, illetve rádiótávközlő hálózatra adható.
 2. Ha a rádióengedély jogosítottja a rádióengedély érvényességének lejárta előtt hatvan nappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feltételei nem állnak fenn, akkor a frekvenciagazdálkodó hatóságoknak az engedély érvényességét jogszabályban meghatározott időtartamra - meg kell hosszabbítani.
 3. A rádióengedély érvényességének lejárta, illetőleg annak visszavonása esetén a rádióállomást e törvény szabályainak alkalmazásával lehet ismételten üzemben tartani.
 4. A frekvenciagazdálkodó hatóságok a rádióberendezés üzemben tartását a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarok elkerülése érdekében, vagy jogszabályban meghatározott közegészségügyi szempontok figyelembevételével korlátozhatják.
 5. A rádióengedélyt vissza kell vonni, ha
 6. A rádióengedélyben foglalt feltételek megtartásáért a rádióengedély jogosítottja felel. Ha a rádióengedély jogosítottja a rádióengedélyben meghatározott feltételeket az üzemben tartás során nem teljesíti, a hatóság a rádióengedélyt visszavonhatja vagy más piacfelügyeleti intézkedést tehet.
 7. Egyes rádiószolgálatok állomásait csak jogszabályban előírt vizsgán kezelői jogosítványt szerzett személy kezelheti.
 8. Ha a frekvenciagazdálkodó hatóságok a rádióengedélyt az (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetek miatt nem hosszabbítják meg, akkor a rádióengedély jogosítottját kártalanítás nem illeti meg.
 9. Idegen honosságú rádióengedélyek magyarországi elismerésének feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
 10. Jogutódlás esetében a frekvenciahasználat a frekvenciagazdálkodó hatóságokhoz - a jogutódlástól számított harminc napon belül - történt bejelentés alapján folytatható. A bejelentés tudomásulvételét a hatóság megtagadhatja, ha a rádióengedély visszavonásának az (5) és (6) bekezdésben felsorolt esetei fennállnak.

Felhatalmazó rendelkezések

107. §
 1. Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban rendelettel állapítsa meg:
 2. Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg a hírközlés vonatkozásában általában
 3. Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg a polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatban:
 4. Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg a hírközlés vonatkozásában általában:
 5. Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy a nagyfrekvenciás villamos berendezések és nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések megfelelőségének igazolását, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatának feltételeit, a megfelelőség alapvető követelményeit, az idegen honosságú megfelelőség tanúsítványok kölcsönös elismerésének feltételeit a miniszterrel együttesen kiadott rendeletben állapítsa meg.
 6. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy a frekvenciagazdálkodó hatóságok együttműködésének szabályait, feltételeit és közöttük a kölcsönös adatszolgáltatás rendjét, a vonatkozó adatkört a miniszterrel együttesen kiadott rendeletben állapítsa meg.
 7. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg: