A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelete a rádióamatőr szolgálatról

2003. január 1.-től a a 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelete ezt a rendeletet hatályon kívül helyezte !!!

A frekvenciagazdálkodásról szóló, többször módosított 1993. évi LXII. törvény (továbbiakban: Ft.) 3. és 19. §-a, valamint az e rendelet 6. §-ára vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Tartalom:

A sikeres felsőfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, CEPT T/R 61-02 Ajánlásnak megfelelő, egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY* felsőfokú vizsgáról

A sikeres középfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, CEPT T/R 61-02 Ajánlásnak megfelelő, egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY* középfokú vizsgáról

A sikeres alapfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, az ERC 32. Jelentésen alapuló egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány ALAPFOKÚ (NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY*

6. számú melléklet a 7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez:
A rádióamatőr szolgálat számára felosztott frekvenciasávok táblázata és azok használatának feltételei

I. táblázat: RA, RB, RC engedéllyel használható frekvenciasávok

II. táblázat: RA, RB, RC, UA, UB, UC engedéllyel használható frekvenciasávok

I. Egyéni hívójel képzésének táblázata

 A rendelet hatálya (Vissza a tartalomhoz)

1. § A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik a Magyar Köztársaság területén rádióamatőr tevékenységet folytatnak, valamint minden rádióamatőr állomásra, kivéve a műholdas rádióamatőr szolgálat űrállomásait.

A rádióamatőr tevékenység feltételei (Vissza a tartalomhoz)

2.§ Rádióamatőr forgalmazásban rádióamatőr vizsgabizo-nyítvánnyal rendelkező személy vehet részt, rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges.

Rádióamatőr vizsgabizonyítvány (Vissza a tartalomhoz)

3. § (1) Rádióamatőr vizsgabizonyítvány a rádióamatőrt közösségi rádióállomáson való forgalmazásra jogosítja.

(2) Rádióamatőr vizsgabizonyítvány a megfelelő rádióamatőr vizsga letételével szerezhető.

(3) Rádióamatőr vizsgát minden 12. életévét betöltött személy tehet.

(4) Rádióamatőr vizsgát legalább két havonta kell tartani, amelynek idejét és helyét egy évre előre a hatóság meghatározza, hivatalos helyiségében közzéteszi és legalább egy szakfolyóiratban meghirdeti. A vizsgára az 1. számú melléklet szerinti, kitöltött űrlappal kell jelentkezni a hatóságnál, amelyet az visszaigazol. Külön igény esetén, a hatósággal egyeztetett időben és helyen, kihelyezett rádióamatőr vizsgát lehet kezdeményezni.

4. § (1) A rádióamatőr vizsga szintje lehet:

a) CEPT A szintű;

b) CEPT B szintű.

(2) A rádióamatőr vizsga fokozata mind a két vizsga szintjén belül lehet:

a) alapfokú;

b) középfokú;

c) felsőfokú.

(3) Magasabb vizsgafokozatra csak az eggyel alacsonyabb fokozatú vizsga bizonyítvány megszerzését követően lehet jelentkezni. Két különböző fokozatú vizsga között legalább 6 hónapnak kell eltelni, és ezen idő alatt legalább 100 összeköttetés megvalósulását kell a vizsgára jelentkezéskor igazolni.

(4) Bármely fokozatú CEPT B szintű vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőr azonos fokozatú CEPT A szintű vizsgabizonyítványt kap, ha fokozatának megfelelő sebességű, sikeres morze adás-vételi vizsgát tett.

(5) Sikeres vizsga esetén a vizsgabizottság a 3. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állítja ki, amely megfelel közép- és felsőfokú vizsga esetén a Harmonizált Rádióamatőr Vizsgabizonyítványnak (továbbiakban: HAREC), alapfokú vizsga esetén az ERC 32. Jelentésben bemutatott mintának.

A vizsgabizonyítványban rögzíteni kell magyarul, angolul, franciául és németül:

a) a vizsga sikeres letételét;

b) a vizsga szintjét és fokozatát;

c) a vizsgázott személy nevét és születési idejét;

d) a kibocsátás idejét;

e) a kibocsátó hatóság megnevezését.

(6) A rádióamatőr vizsgabizonyítvány szakképesítést nem ad.

5. §(1) A rádióamatőr vizsgák tárgyköreit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A vizsgabizottság tagjait a hatóság kéri fel. A vizsgabizottság tagjainak életkora minimum 18 év és legalább egy tagnak CEPT A szintű, felsőfokú vizsgával kell rendelkeznie. A vizsgabizottság legalább 3 főből áll, amelyből egy tagot a hatóság felkérésére a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete jelölhet ki.

6. § (1) A vizsgáért díjat kell fizetni, melyet a Hírközlési Főfelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01749007-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 8 nappal kell megfizetni.

(2) A díj összege - szinttől és fokozattól függetlenül – 3.500 forint.

(3) A pótvizsga díja a (2) bekezdésben meghatározott díj 50%-a.

(4) A nyugdíjasokat, rokkantakat és a nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező személyeket a díjból 50% kedvezmény illeti meg.

(5) Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri és az eljárásért a díjat befizette, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. A díjat 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta.

(6) A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

(7) E rendeletben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(8) A díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31.§-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,

c) a díjvisszafizetésre az Itv 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 32 §-ának 2-4 bekezdéseiben, valamint 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(9) A befizetett díj az eljáró szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

Rádióamatőr engedély (Vissza a tartalomhoz)

7. § (1) A rádióamatőr engedély a rádióállomás üzemeltetésére és az azon való forgalmazásra jogosít. Kiadásához frekvenciakijelölési határozat nem szükséges.

(2) A rádióamatőr engedély kiadására irányuló eljárás kérelem alapján indul.

(3) A kérelemnek tartalmazni kell a 4. számú mellékletben közölt adatokat. A közölt adatokban történt változásokat a hatóságnál 15 napon belül be kell jelenteni.

(4) A rádióamatőr engedély lehet:

a) egyéni;

b) közösségi;

c) különleges.

8.§ (1) A hatóság egyéni rádióamatőr engedélyt ad ki:

a) annak a büntetlen előéletű, 14. életévét betöltött magyar állampolgárnak, aki rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik. A vizsgabizonyítvány alapfokú vizsga esetén 4 évnél régebbi nem lehet. A 18. életévét be nem töltött személy rádióamatőr engedélyt csak a törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával kaphat;

b) annak az érvényes útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárnak, aki magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, és magyar vagy CEPT A vagy CEPT B szintű vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, továbbá életkorát tekintve megfelel ezen bekezdés a) pontjában leírtaknak.

(2) A hatóság közösségi rádióamatőr engedélyt ad ki:

a) annak a társadalmi szervezetnek, amely alapszabálya szerint rádióamatőr tevékenységet is folytat és irányító kezelőt jelöl ki;

b) annak az oktatási intézménynek, amely irányító kezelőt jelöl ki.

(3) A hatóság különleges rádióamatőr engedélyt ad ki annak a közép- vagy felsőfokú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőrnek, vagy annak a rádióamatőr közösségnek, aki/amely:

a) beszédüzemű, távíró vagy digitális adásmódú rádióamatőr átjátszó, kapu vagy jeladó állomást vagy;

b) rádióamatőrök számára műszaki és forgalmi információkat sugárzó, közösség által működtetett rádióamatőr állomást vagy;

c) a nemzeti és nemzetközi rádióamatőr versenyeken, évfordulókon és rendezvényeken résztvevő, alkalmi rádióamatőr állomást szándékozik működtetni.

9. § (1) Rádióamatőr engedély természetes személynek – vizsgabizonyítvány alapján – a vizsga szintjének és fokozatának megfelelően adható. A rádióamatőr engedély a hatóság által kiadott határozat, amelynek melléklete a rádióamatőr igazolvány. A rádióamatőr igazolvány tartalmi elemeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 4. § (1) bekezdésében rögzített rádióamatőr vizsgák alapján az alábbi engedélyek adhatók ki:

a) CEPT A szintű vizsga esetén minden, a rádióamatőr szolgálat számára felosztott frekvenciasáv használatára a 6. számú melléklet I. és II. táblázata szerinti feltételeknek megfelelő engedély;

b) CEPT B szintű vizsga esetén a rádióamatőr szolgálatok számára felosztott, 30 MHz feletti frekvenciasávok használatára a 6. számú melléklet II. táblázata szerinti feltételeknek megfelelő engedély.

(3) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott rádióamatőr vizsga fokozatok, a 7. számú melléklet szerinti kódoknak megfelelően

a) alapfokú vizsga esetén RA vagy UA,

b) középfokú vizsga esetén RB és CEPT 1 vagy UB és CEPT 2, valamint

c) felsőfokú vizsga esetén RC és CEPT 1 vagy UC és CEPT 2

osztályú rádióamatőr engedély megszerzésére jogosítanak.

(4) A különböző osztályú és fokozatú rádióamatőr engedélyek kizárólag a 6. számú melléklet táblázatában közölt frekvenciasávok, legnagyobb adóteljesítmények és adásmódok használatára jogosítanak.

(5) Közösségi rádióamatőr állomás engedélyének osztálya az irányító kezelő rádióamatőr vizsgabizonyítványa szintjével és fokozatával azonos.

10. § (1) A rádióamatőr engedélyek érvényessége:

a) RA és UA rádióamatőr engedély érvényessége: 2 év és nem hosszabbítható meg, kivéve az (5) és (6) bekezdésben foglalt eseteket.

b) RB, RC, UB és UC rádióamatőr engedély érvényessége: 5 év, amely kérelemre 5 évenként meghosszabbítható;

c) külföldi állampolgárok közép- és felsőfokú vizsgán alapuló engedélyének érvényessége: 2 év, amely kérelemre kétévenként meghosszabbítható.

(2) A különleges rádióamatőr engedély érvényessége

a) a 8. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett rádióamatőr engedélyek esetében 3 év, amely kérelemre háromévenként meghosszabbítható;

b) a c) pontjában említett rádióamatőr engedély esetében a verseny, évforduló vagy a rendezvény időtartama;

(3) Versenyállomás esetén, kérelemre, a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekképviseleti szervezete javaslatára az engedély érvényessége legfeljebb 5 év lehet, amely kérelemre ötévenként meghosszabbítható.

(4) A rádióamatőr engedély meghosszabbítását a hatóságnál a rádióamatőrnek írásban kell kérelmezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az e rendelet 4. számú mellékletében feltűntetett adatokat. A meghosszabbítás iránti kérelem benyújtása esetén a hatóság - az e rendelet előírásainak megfelelő - új engedélyt ad ki. Az új engedély kiadása a rádióamatőrnek a hatóságnál - előre egyeztetett időpontban – történő megjelenésekor személyesen, vagy postai úton történhet. A kérelmezőnek az érvényét vesztett engedélyt személyes ügyintézés esetén a helyszínen, postai úton történő ügyintézés esetén az új engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül a hatóságnak vissza kell juttatni.

(5) Annak a személynek, aki az alapfokú rádióamatőr vizsgabizonyítványt 16. életévének betöltését megelőzően szerzi meg, a hatóság – kérelemre – a 18. életévének betöltéséig érvényes rádióamatőr engedélyt ad ki.

(6) A 65. életévüket betöltött RA vagy UA rádióamatőr engedéllyel rendelkező, és a meghosszabbításra vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 2 évben legalább 100 igazolt összeköttetést létesítő, rádióamatőr engedélye – kérelemre – 2 évenként meghosszabbítható.

(7) Azok a külföldi rádióamatőrök, akik CEPT 1 vagy CEPT 2 osztályú rádióamatőr engedéllyel rendelkeznek, legfeljebb 3 hónapig, hordozható vagy mozgó rádióamatőr állomás használatával folytathatnak rádióamatőr tevékenységet Magyarországon a 6. számú mellékletben közölt, az RC vagy az UC engedélynek megfelelő feltételek szerint. További tartózkodás esetén a 8. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott rádióamatőr engedélyt kell kérni.

11. § A rádióamatőr engedélyben foglalt adatok megváltozását 15 napon belül be kell jelenteni a hatóságnak.

Hívójelek (Vissza a tartalomhoz)

12. § (1) Minden rádióamatőr személyhez-kötött, minden közösségi állomás névhez- és körzethez-kötött hívójellel rendelkezik.

(2) A hívójelet a rádióamatőr engedélyben a hatóság határozza meg.

(3) A hívójelek legfeljebb hat, az alább felsorolt összetételű karakterből állnak:

a) a hívójel első két karaktere HA vagy HG betűk, HA a CEPT 1, HG a CEPT 2 osztályú engedélyt jelenti;

b) a harmadik karakter egy 0-9 terjedő, a 8. számú mellékletben meghatározott, a rádióamatőr állomás telepítési helye szerinti körzetszám;

c) a további 1, 2 vagy 3 betű, amelyek a rádióamatőr személyét vagy a közösségi illetőleg a különleges rádióamatőr állomást azonosítják.

(4) A hívójelek kiadható utolsó, legfeljebb három betűjének változatait a 9. számú melléklet I. illetve II. számú táblázata tartalmazza.

(5) Kivételt képeznek:

a) rádióamatőr versenyállomások hívójele esetén a körzetszám után mindig egy betű áll;

b) rádiós tájfutó versenyen elhelyezett állomásokon a (3) bekezdésben említett hat karakter helyett csak az MO, MOE, MOI, MOS, MOH és MO5 karakterek szerepelhetnek a 13. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő jelek nélkül.

c) nemzeti ünnepek, történelmi események évfordulói, közismert emberekről való nyilvános megemlékezések alkalmára a hatóság különleges hívójelek használatát engedélyezheti.

(6) A hívójel utolsó, legfeljebb 3 karaktert tartalmazó betűkombinációjában nem adhatók ki a 10. számú mellékletben felsorolt vész- vagy hasonló természetű jelekkel összetéveszthető, vagy a rádiószolgálatoknál használt rövidítések számára fenntartott betűkombinációk.

13. § (1) Ha a rádióamatőr állomás telepítési helye megváltozik és az új telepítési helye a körzethatáron kívülre kerül, az a hívójel megváltozását vonja maga után;

(2) Ha az engedélyben szereplő rádióamatőr állomás telepítési helye ideiglenesen megváltozik, és az új telepítési helyről történik a forgalmazás vagy kísérlet, akkor a 12. § (3) bekezdésében ismertetett hívójelet ki kell egészíteni törtvonalas elválasztással az alábbiak szerint:

a) .../P rádióamatőr állomás saját hívójel körzetbe történő kitelepülés esetén;

b) .../KÖRZETSZÁM rádióamatőr állomás más hívójel körzetbe történő kitelepülés esetén;

c) .../M földi mozgó rádióamatőr állomásról történő forgalmazásnál;

d) .../MM belvízi vagy tengeri mozgó rádióamatőr állomásról történő forgalmazásnál;

e) .../AM légi mozgó rádióamatőr állomásról történő forgalmazásnál.

(3) Annak a külföldi állampolgárságú rádióamatőrnek, aki saját hívójelét szándékozik használni, annak a 12. § (3) bekezdésének a) pontjában leírt HA vagy HG karaktereket kell használnia saját hívójele előtt, továbbá a (2) bekezdésében leírt kiegészítéseket is alkalmaznia kell.

14. § (1) A megszűnt engedélyhez tartozó hívójel, a megszüntetéstől számítva, 5 év múlva adható ki újra. A rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete javaslatára ez az idő 3-5 év időtartamon belüli időre csökkenthető.

(2) A hatóság a hívójelek jegyzékét, amely tartalmazza a rádióamatőr hívójelét, nevét, címét, a rádióamatőr állomás telepítési helyét és engedélyének jelzését, köteles naprakészen nyilvántartani.

(3) A hatóság a rádióamatőr engedéllyel rendelkezők hívójelét, nevét és címét legalább 3 évente kiadja (hívójelkönyv), évenként kiegészíti és lehetővé teszi annak megvásárlását. Ha a rádióamatőr címének megjelenéséhez nem járul hozzá, a címe helyére csak a település neve vagy, ha van, az engedéllyel rendelkező postafiók és irányító száma és a település neve kerül.

Rádióamatőr állomás (Vissza a tartalomhoz)

15. § (1) A rádióamatőr állomásokon használható frekvenciasávokat, legnagyobb adóteljesítményeket és adásmódokat a 6. számú. melléklet tartalmazza.

(2) Természeti csapás esetén a rádióamatőr állomások által használt frekvenciasávokat a mentés idejére - a Nemzetközi Távközlési Egyesület által kiadott Rádiótávközlési Szabályzat 640. határozata szerint - fel lehet használni a mentési műveleteket segítő távközlési célokra.

16. § Rádióamatőr állomás vagy annak fő berendezései lehetnek:

a) megfelelőség tanúsítással és a megfelelőséget igazoló jellel ellátott, kereskedelmi forgalomban beszerzett, típusként elismert rádióamatőr állomás vagy az állomás részét képező berendezés;

b) rádióamatőr által épített vagy rádióamatőr állomás céljára átalakított, saját használatra szolgáló, a rádióamatőrök számára kijelölt frekvenciasávokon működő rádióberendezés, amelyet nem kell megfelelőség-tanúsítási eljárásoknak alávetni, sem megfelelőségi jellel ellátni.

17. § (1) A rádióamatőr állomás más jogszabályoknak megfelelően működő rádió állomások vagy rádiótávközlési szolgálatok illetve egyéb távközlő eszközök működését nem zavarhatja, ezért a rádióamatőr engedéllyel rendelkezőnek mindent el kell követnie, hogy a rádióamatőr állomás zavaró elektromágneses jeleit a legalacsonyabb szinten tartsa és szükség esetén a kisugárzott adóteljesítményt bármikor csökkenthesse.

(2) Ha a rádióamatőr állomás zavart okoz és erre a rádióamatőr engedéllyel rendelkező figyelmét felhívják, haladéktalanul köteles állomását megvizsgálni és a zavart elhárítani. A zavar megszüntetését az azt elszenvedő félnek is elő kell segítenie. A zavar megszüntetéséig - szükség estén - a forgalmazást fel kell függeszteni.

(3) A saját készítésű vagy átalakított rádióamatőr állomás elektromágneses védelmét a rádióamatőr engedéllyel rendelkezőnek kell biztosítania.

(4) Amennyiben a rádióamatőr állomás működését zavaró berendezés megfelelőségét a hatóság elektromágneses összeférhetőség szempontjából az ellenőrzés során ( EMC vizsgálat) megállapítja, a rádióamatőr az okozott zavart tűrni köteles.

18. § A rádióamatőr nem működtethet rádióamatőr állomást olyan adóteljesítménnyel és antenna rendszerrel, amely által létrehozott elektromágneses tér a saját vagy mások egészségét veszélyeztetheti.

19. § A rádióamatőr állomások adó (vevő) berendezésein végzendő beállítási, javítási és mérési feladatokat lezáró ellenálláson (műantenna) kell elvégezni.

20. § (1) Rádióamatőr forgalmazásnál az alábbi iratokat a rádióamatőr állomás helyén kell tartani.

a) Ezek az iratok egyéni engedéllyel rendelkező rádióamatőr esetében:

1) rádióamatőr engedély;

2) forgalmi napló;

3) rádióamatőr állomás műszaki leírása, tömbvázlata, saját készítésű berendezések kapcsolási rajza;

b) közösségi és különleges engedéllyel rendelkező rádióamatőr állomások esetében:

1) rádióamatőr engedély;

2) forgalmi napló;

3) rádióamatőr állomás műszaki leírása, tömbvázlata, saját készítésű berendezések kapcsolási rajza;

4) közösségi rádióamatőr állomáson rádióamatőr tevékenységet folytató személyek névjegyzéke és működési jogosultságuk sávhasználat és adásmód szerint megnevezve;

c) Kivétel:

1) mozgó rádióamatőr állomások használata és a nem telepítési helyen történő forgalmazás esete, amikor csak a rádióamatőr igazolványt és a személyazonosságot igazoló iratokat kell kéznél tartani;

2) személyzet nélkül működő állomások, amelyek iratait az állomáson vagy az üzembentartó címén kell tartani.

21. § Ha a rádióamatőr állomás kikerül a tulajdonos birtokából vagy azt tulajdonos hozzájárulása nélkül bárki használja, annak tényét a hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

Rádióamatőr forgalmazás (Vissza a tartalomhoz)

22. § (1) Rádióamatőr forgalmazásban az a természetes személy jogosult részt venni, aki rádióamatőr engedéllyel rendelkezik vagy sikeres rádióamatőr vizsgát tett és egy közösségi állomáson az állomás irányító kezelőjének felügyelete mellett tevékenykedik.

(2) Vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkező, vizsgára készülő személy legalább RB vagy UB engedéllyel rendelkező rádióamatőr közvetlen irányítása mellett, az oktató rádióamatőr vagy a közösségi rádióamatőr állomás hívójelét használva, tanulási céllal forgalmazhat, de nem gyakorolhatja a digitális csomagkapcsolt adásmódot.

23. § (1) A rádióamatőr minden összeköttetés kezdetekor és befejezésekor, a forgalmazás során legalább három adás-vételi periódus után, illetve a kísérletek során legalább 10 percenként, továbbá másik rádióamatőr vagy a hatóság felkérésére, köteles a hívójelét közölni. A rádióamatőr csak a saját, közösségi vagy különleges állomásának hívójelét használhatja az engedélyében foglaltak szerint.

(2) A rádióamatőr csak más rádióamatőr állomásokkal bonyolíthat le forgalmat. Kivétel a szükség és vészhelyzet, amikor a rádióamatőr a segítségnyújtással kapcsolatos információkat köteles harmadik fél számára továbbítani.

(3) A rádióamatőrök egymás közötti beszélgetéseit közérthető nyelven kell lefolytatni.

(4) A forgalmazás során a rádióamatőrök a rádióamatőr tevékenységükkel kapcsolatos témákat, kísérleteket és a továbbképzésüket szolgáló tárgyköröket beszélhetik meg.

(5) A rádióamatőr állomásról történő forgalmazás során nem megengedett:

a) ipari, gazdasági, kereskedelmi jellegű adatok és tájékoztatások közlése, valamint a közcélú távközlési szolgáltatás üzleti érdekeit sértő beszélgetések folytatása és adatok átvitele;

b) hamis, vagy megtévesztő jelek adása;

c) azonosítás nélküli jelek adása;

d) moduláció nélküli vivőfrekvencia tartós sugárzása;

24. § Az átjátszó, kapu rádióamatőr állomásokon megvalósuló forgalmazásért az arra rádióamatőr engedéllyel rendelkező felel.

25. § (1) A rádióamatőr forgalmi naplót köteles vezetni, és azt az utolsó bejegyzéstől számított legalább 5 évig megőrizni. A forgalmi naplóban legalább az alábbi adatokat kell naprakészen feltüntetni összeköttetésenként:

a) sorszám;

b) dátum;

c) kezelő azonosítása;

d) rádióamatőr forgalmazás megkezdésének ideje UTC-ben;

e) ellenállomás hívójele;

f) frekvencia, adásmód;

g) összeköttetés minőségi jellemzői (R S T).

(2) Kivételt képeznek az átjátszó állomások, amelyek használata esetén elegendő a rádióamatőr forgalmazás kezdetét és végét a forgalmi naplóba beírni. Mozgó rádióamatőr állomás használata esetén nem kell forgalmi naplót vezetni.

Hatósági ellenőrzés (Vissza a tartalomhoz)

26. § (1) Rádióamatőrök tevékenységének vagy állomásainak ellenőrzését bejelentésre vagy hivatalból a hatóság végzi.

(2) Az ellenőrzés során esetleg szükségessé váló laboratóriumi vizsgálat nem tarthat tovább 15 munkanapnál.

(3) A hatóság, az elektromágneses összeférhetőség vizsgálatával vagy a frekvencia használattal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében megkövetelheti, hogy a rádióamatőr a rádióamatőr állomás működésének a zavar kivizsgálásával kapcsolatos adatait a 25. §-ban közölt adatokon túlmenően, a vizsgálati időszakban naplószerűen rögzítse és azokat a hatóságnak mutassa be.

(4) A hatóság, a sugárzott jelek vételével és rögzítésével, a rádióamatőr állomásokat azonosíthatja és forgalmi jellemzőit ellenőrizheti.

(5) A rádióamatőr állomás nem jogszerű használatának jogkövetkezményeit más jogszabályok határozzák meg.

Átmeneti rendelkezések (Vissza a tartalomhoz)

27. § (1) A hatóság minden olyan rádióamatőr engedélyt, amelynek érvényessége 2002. november 30-át követően jár le, a jelzett időpontig az e rendeletnek megfelelő engedélyre cseréli ki. Az új engedély az eredeti engedélyben meghatározott időpontig érvényes.

(2) Az engedélycserét a hatóság hivatalból kezdeményezi.

(3) Az új engedélyt a hatóság a rádióamatőr részére postai úton küldi meg. A kézhezvételtől számított 15 napon belül a rádióamatőr köteles a régi engedélyt

a hatóságnak visszaküldeni. Az engedély cseréjét a rádióamatőr kívánságára – a hatósággal egyeztetett időpontban – személyesen is le lehet bonyolítani.

Vegyes és záró rendelkezések (Vissza a tartalomhoz)

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg a 7/1973. (XII. 27.) számú KPM rendelet 20., 21. és 22. §-a hatályát veszti.

(3) A hatóság a KHVM hivatalos lapjában, közlemény formájában közzé teszi és változás esetén módosítja a CEPT T/R 61-01 Ajánlás 2. számú, “A CEPT engedélyosztályok és a CEPT tagországok engedélyosztályai közötti megfelelőségi táblázat” című és 4. számú “CEPT tagországok által kibocsátott engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban” című mellékleteinek 2., 3., 6. és 7. oszlopainak tartalmát.

Katona Kálmán

1. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez (Vissza a tartalomhoz)

Iktatási szám:

 

Kiértesítés dátuma:

Ügyintéző:

Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára.

(Kérjük a vastagon keretezett részt géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kitölteni !)

NÉV: ....................................................................................................………………

ANYJA NEVE: ....................….................................................................…………

SZÜLETÉSÉNEK IDEJE: .....................……….......HELYE: .........…………........…

LAKCÍM (irsz., megye, helység): .........................….…...................................………

(utca, házszám): ..............................................……………………………………...…

LEVELEZÉSI CÍME (irsz., helység, Pf.): ............................................………………

TELEFONSZÁM: ………………………….

KÉREM X-szel JELÖLJE MEG, HOGY MELYIK VIZSGÁRA KÍVÁN JELENTKEZNI !

MEGELŐZŐ VIZSGA (ha volt) SZINTJE: .....………....FOKOZATA: ……...……..….

IGAZOLT ÖSSZEKÖTTETÉSEK SZÁMA*: ...........…………………......................…

NYUGDÍJASOK, ROKKANTAK vagy NAPPALI TAGOZATOS DIÁKIGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK KEDVEZMÉNYÉT KÉRI*? ………….….………………………….

KÉRELMEZÉS DÁTUMA: ...............................……….

………………….…..

kérelmező aláírása

* Igazolásokat (pl. QSL lap, határozat, igazolvány) vagy azok másolatát kérjük csatolni.

Megjegyzés:

Partner kód:

 

2. számú melléklet a .7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez
A rádióamatőr vizsga tárgykörei
(Vissza a tartalomhoz)

A vizsga anyaga csak a rádióamatőrök állomásain végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.

Matematikai tárgykörök:

1) ahol mennyiségekről van szó, hogy azokat milyen egységekben fejezik ki, valamint az egységek általánosan használt többszörösei és törtrészei;

2) az összetett szimbólumok használata;

3) a következő matematikai fogalmak és műveletek:

a) összeadás, kivonás szorzás, osztás;

b) törtek;

c) tíz hatványai, kitevős mennyiségek;

d) négyzetre emelés;

e) inverz értékek;

f) lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése;

4) a képletek alkalmazása és azok átalakítása.

Műszaki és forgalmazási tárgykörök:

1. Villamosság-, elektromágnesség-, és rádió-elmélet.

1.1 Vezetés

a) vezető, félvezető, szigetelő;

b) áram, feszültség, ellenállás;

c) amper, volt és ohm mértékegységek;

d) Ohm-törvény;

e) Kirchhoff-törvény;

f) villamos teljesítmény;

g) teljesítmény mértékegységei;

h) villamos energia;

i) telep kapacitása.

1.2 Villamos források

a) telepek és tápegységek;

b) feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, kapocsfeszültség;

c) feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása.

1.3 Villamos tér

a) villamos térerősség;

b) térerősség mértékegysége;

c) villamos terek árnyékolása.

1.4 Mágneses tér

a) áramvezető körül kialakuló mágneses tér;

b) mágneses terek árnyékolása.

1.5 Elektromágneses tér

a) rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok;

b) terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése;

c) polarizáció.

1.6 Szinuszos jelek

a) grafikus ábrázolása az idő függvényében;

b) pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték;

c) periódus, periódusidő;

d) frekvencia;

e) frekvencia mértékegysége;

f) fázis, fáziskülönbség.

1.7 Nem-szinuszos jelek

a) hangfrekvenciás jelek;

b) digitális jelek, négyszögjel;

c) grafikus ábrázolás az idő függvényében;

d) egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok.

1.8 Modulált jelek

a) amplitúdómoduláció;

b) fázismoduláció, frekvenciamoduláció;

c) egyoldalsávos moduláció;

d) modulációs löket és modulációs index;

e) vivő, oldalsávok, sávszélesség;

f) hullámalak.

1.9 Teljesítmény és energia

a) szinuszos jelek teljesítménye;

b) következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok:

0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB mind pozitív, mind negatív értékeik esetében;

c) egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti teljesítmény arányai dB-ben;

d) illesztés és annak fajtái;

e) be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés;

f) csúcs burkoló teljesítmény.

2. Alkatrészek

2.1 Ellenállás

a) ellenállás mértékegysége;

b) ellenállás fogalma;

c) áram-feszültség karakterisztika;

d) teljesítmény-disszipáció;

e) pozitív és negatív hőmérsékleti tényező;

f) színkód-jelzés alapelve;

g) soros és párhuzamos kapcsolás.

2.2 Kondenzátor

a) kapacitás fogalma;

b) kapacitás mértékegysége;

c) kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal;

d) reaktancia;

e) feszültség és áram közötti fázisviszonyok;

f) kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, csillám-, műanyagszigetelésű, keramikus és elektrolitikus kondenzátorok);

g) hőmérsékleti tényező;

h) szivárgási áram;

i) párhuzamos kapcsolás.

2.3 Induktivitás

a) önindukciós tényező;

b) induktivitás mértékegysége;

c) menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása az induktivitásra;

d) reaktancia;

e) fáziskülönbség az áram és feszültség között;

f) jósági tényező;

g) bőr (szkin) hatás;

h) maganyagok veszteségei.

2.4 Transzformátorok alkalmazása és használata

a) ideális transzformátor;

b) összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram-, és impedancia arány között;

c) transzformátor típusok.

2.5 Dióda

a) diódák használata és alkalmazása;

b) egyenirányító dióda;

c) Zener-dióda;

d) fényemittáló dióda (LED);

e) kapacitásdióda;

f) záróirányú feszültség, áram és teljesítmény.

2.6 Tranzisztor

a) a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor;

b) pnp és npn tranzisztorok;

c) erősítési tényező;

d) térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET);

e) gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás;

f) drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony;

g) tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés módszerei.

2.7 Hődisszipáció

a) hőviszonyok egy egyszerű áramkörben;

b) hűtőborda méretezési eljárás (kvantitatív).

2.8 Egyéb

a) egyszerű termikus eszközök;

b) egyszerű digitális áramkörök.

3. Áramkörök

3.1 Alkatrészek kombinálása

a) ellenállások, tekercsek, kondenzátorok, transzformátorok és diódák soros és párhuzamos kapcsolása;

b) áramok és feszültségek a fenti áramkörökben;

c) a fenti áramkörök impedanciája.

3.2 Szűrök

a) soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete;

b) rezonanciafrekvencia;

c) hangolt kör jósági tényezője;

d) sávszélesség;

e) sáváteresztő szűrő ;

f) aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő, és sávzáró szűrők passzív elemekből;

g) szűrők frekvenciamenete;

h) pi-szűrő, és T- szűrő;

i) kvarckristály, kvarcszűrő.

3.3 Tápegység

a) félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású egyenirányító

b) simító áramkörök;

c) kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei.

3.4 Erősítő

a) kisfrekvenciás erősítők;

b) nagyfrekvenciás erősítők;

c) erősítési tényező, erősítés szabályozása;

d) amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség;

e) A, AB, B, és C, osztályú erősítők;

f) erősítők nemlineáris torzításai.

3.5 Detektor

a) AM detektorok;

b) diódás detektor;

c) szorzó detektor;

d) FM detektor;

e) meredekség detektor;

f) Foster-Seely diszkriminátor;

g) CW/SSB detektorok.

3.6 Oszcillátor

a) frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők;

b) LC oszcillátor;

c) kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor.

3.7 Fáziszárt hurok (PLL).

4. Vevők

4.1 Típusai: egyszeres és kétszeres transzponálású szuperheterodin vevő.

4.2 Tömbvázlatok

a) CW vevő;

b) AM vevő;

c) SSB vevő elnyomott vivővel;

d) FM vevő.

4.3 Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés)

a) nagyfrekvenciás erősítő;

b) oszcillátor (fix és szabályozható), frekvenciaszabályozás;

c) keverő;

d) középfrekvenciás erősítő;

e) határoló;

f) detektor;

g) üttető (beat) oszcillátor;

h) kristálykalibrátor;

i) kisfrekvenciás erősítő;

j) automatikus erősítésszabályozás;

k) S-mérő;

l) zajzár.

4.4 Vevők jellemzői

a) szomszédos csatorna;

b) szelektivitás;

c) érzékenység, zajtényező;

d) stabilitás;

e) tükörfrekvencia;

f) intermoduláció, keresztmoduláció.

5. Adók

5.1 Típusai

a) frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók;

b) frekvenciatöbbszörözés.

5.2 Tömbvázlatok

a) CW adó;

b) SSB adó elnyomott vivővel;

c) FM adó.

5.3 Az egymást követő fokozatok működése és funkciója

a) keverő;

b) oszcillátor;

c) elválasztó fokozat;

d) meghajtó;

e) frekvenciasokszorozó;

f) teljesítményerősítő;

g) kimeneti szűrő;

h) frekvenciamodulátor;

i) SSB modulátor;

j) fázismodulátor;

k) kristályszűrő.

5.4 Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva)

a) frekvenciastabilitás;

b) rádiófrekvenciás sávszélesség;

c) oldalsávok;

d) hangfrekvenciás tartomány;

e) nonlinearitás;

f) kimeneti impedancia;

g) kimenő teljesítmény;

h) hatásfok;

i) frekvencialöket;

j) modulációs index;

k) CW billentyűzési kattogás, ciripelés;

l) nemkívánatos nagyfrekvenciás kisugárzások;

m) készüléksugárzások.

6. Antennák és tápvonalak

6.1 Antennák típusai

a) középen táplált félhullámú dipólus;

b) végén táplált félhullámú antenna;

c) hajlított dipólus;

d) negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap);

e) parazitaelemes antenna (Yagi);

f) parabolaantenna;

g) többsávos antennák.

6.2 Antennák jellemzői

a) feszültség és áram eloszlása az antennán;

b) impedancia a betáplálási ponton;

c) nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája;

d) polarizáció;

e) antennanyereség;

f) effektív kisugárzott teljesítmény;

g) előre - hátra viszony;

h) vízszintes és függőleges sugárzási diagramok.

6.3 Tápvonalak

a) párhuzamos vezetőkből álló;

b) koaxiális kábel;

c) hullámvezető;

d) hullámimpedancia;

e) sebességtényező;

f) állóhullámarány;

g) veszteségek;

h) balun;

i) negyedhullámú vonal, mint impedancia transzformátor;

j) szakadással és rövidzárral lezárt vonalak, mint hangolt áramkörök;

k) antennahangoló egységek;

l) konstrukció és felhasználási módok.

7. Hullámterjedés

a) ionoszféra rétegek és hatásuk;

b) kritikus frekvencia;

c) Nap hatása az ionoszférára;

d) maximális használható frekvencia (MUF);

e) felületi-hullám, térhullám, kisugárzási szög és átívelt távolság;

f) fading;

g) troposzféra;

h) antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont);

i) hőmérsékleti inverzió;

j) szórt (sporadikus ) E-visszaverődés;

k) auróra jelenség hatása a terjedésre;

l) HF, VHF és UHF sávok,

m) időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre.

8. Mérések

8.1 Mérések végzése

a) egyen és váltakozó feszültség és áram mérése;

b) mérési hibák, hibaszámítás;

c) frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának hatása a mérés pontosságára;

d) ellenállás mérése;

e) egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése (átlagos teljesítmény, csúcs teljesítmény);

f) feszültség- és állóhullámarány mérése;

g) rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése;

h) frekvenciamérés;

i) rezonanciafrekvencia mérése.

8.2 Mérőműszerek

a) mérés forgótekercses műszerrel;

b) mérés több méréshatárú műszerrel;

c) mérés reflektométer híddal;

d) mérés frekvenciaszámlálóval;

e) mérés abszorbciós frekvenciamérővel;

f) mérés dip méterrel;

g) mérés oszcilloszkóppal;

h) műterhelés.

9. Zavarás és védelem;

9.1 Zavarás elektronikus berendezésekben;

a) blokkolás;

b) intermoduláció;

c) interferencia a hasznos jellel (TV, rádió);

d) interferencia és detektálása a hangfrekvenciás áramkörökben.

9.2 Zavarások oka elektronikus berendezésekben

a) adó térerőssége;

b) adó nemkívánatos sugárzásai;

c) nemkívánatos hatás a berendezésre az antennabemenet felől, más csatolt vonalak felől és a közvetlen sugárzásból.

9.3 A zavarás elleni védekezés módjai, a zavarhatások megelőzésére és elhárítására tett intézkedések

a) szűrés;

b) csatolásmentesítés;

c) árnyékolás;

d) jó RF földelés;

e) teljesítmény csökkentés;

f) adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól;

g) jó viszony a szomszédokkal.

10. Villamos biztonságtechnika

a) áram hatása az emberi szervezetre;

b) áramütés elleni megelőző intézkedések;

c) hálózati táplálás;

d) nagyfeszültség;

e) védőföldelés;

f) gyors- és lassú biztosítók;

g) feltöltött kondenzátor hatása;

h) villámcsapás, és a védekezés fajtái.

11. Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások

11.1. Forgalmazásnál használt betűk, rövidítések és szavak

11.1.1. Betűzési ábécé (HAREC előírásš)

A=Alfa J=Juliet S=Sierra

B=Bravo K=Kilo T=Tango

C=Charlie L=Lima U=Uniform

D=Delta M=Mike V=Victor

E=Echo N=November W=Whiskey

F=Foxtrot O=Oscar X=X-ray

G=Golf P=Papa Y=Yankee

H=Hotel Q=Quebec Z=Zulu

I=India R=Rome

11.1.2. Magyar betűzési ábécé

A=Aladár, Antal J=János S=Sándor

B=Béla K=Károly T=Tamás

C=Cecil L=László U=Ubul

D=Dénes M=Mátyás, Mihály V=Viktor

E=Elemér N=Nelli W=dupla-Vilmos

F=Ferenc O=Olga X=ikszes

G=Géza P=Péter Y=ipszilon

H=Helén Q=Kvelle Z=Zoltán

I=Ilona R=Róbert

11.1.3. Q-kódok (HAREC előírásš)

Kód Kérdésben Válaszban

QRK Milyen a jeleim olvashatósága? Jeleinek olvashatósága ... fokozatú.

QRM Zavarja Önt ... ? Zavar ... .

QRN Légköri problémái vannak? Légköri problémáim vannak.

QRO Növeljem a teljesítményemet? Növelje a teljesítményét!

QRP Csökkentsem a teljesítményem? Csökkentse a teljesítményét!

QRS Lassabban adjak? Adjon lassabban!

QRT Szüntessem be az adást? Szüntesse be az adást!

QRZ Ki hív engem? Önt ... hívja.

QRV Készen áll? Készen állok.

QSB Halkulnak a jeleim? Jelei halkulnak (fading).

QSL Tud adni vételi nyugtázást? Adok önnek vételi nyugtázást.

QSO Tud forgalmazni ... -val? Közvetlenül tudok forgalmazni.

QSY Váltsak másik frekvenciára? Váltson másik frekvenciára!

QRX Mikor hív újra? Újra hívom ... órakor a ... frekv-án.

QTH Adja meg a helyét! Helyzetem: ... .

11.1.4. Egyéb Q-kódok

QRA Mi az Ön állomásának a neve? Állomásom neve … .

QRB Milyen messze van tőlem? Távolság közöttünk … .

QRG Milyen frekvencián adok? Az Ön állomásának frekvenciája … .

QRH Változik a frekvenciám? Állomásának frekvenciája ingadozik.

QRL El van foglalva? El vagyok foglalva.

QRQ Adjak gyorsabban? Adjon gyorsabban!

QRU Van közleménye részemre? Nincs közleményem.

QSP Közvetítsem … állomásnak? Közvetítsen … állomásnak.

QST Mindenkinek (Általános felhívás)

QTC Van közleménye számomra? Közleményem van az Ön számára.

QTR Mennyi az idő? A pontos idő … .

11.1.5. Forgalmazási rövidítések (HAREC előírásš)

AR adás vége

BK folyamatban lévő adás megszakítása

CQ minden állomásnak szóló általános hívás

CW folyamatos hullám(ú)

DE ...-tól; hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől

K felszólítás adásra

MSG üzenet

PSE kérem

RST tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről, hangszínről

R vétel megtörtént

RX vevő

TX adó

UR az Ön ... (birtokviszony)

VA munka vége

11.1.6. Egyéb forgalmazási rövidítések

ABT körülbelül

AC váltakozóáram

ADR cím

AER antenna

AGN újra

AM délelőtt

AS várni

BCI rádióvételi zavar

BD rossz

BFO lebegtető oszcillátor

BU puffer üzem, elválasztó fokozat

BUG félautomatikus távíró billentyű

C igen

CFM igazolom

CL adásomat beszüntetem

CLG hívó

CONDS terjedési viszonyok

CONDX távolsági összeköttetés lehetőségei

CONGRATS szerencsekívánatok

CRD levelezőlap

CUAGN viszontlátásra

DC egyenáram

DR kedves (megszólításban)

DX nagytávolságú összeköttetés

ES és

EX korábban, korábbi

FB remek, nagyszerű

FER -nak, -nek, számára, miatt, -ért

FM -tól, -től

FM frekvencia-moduláció

FONE távbeszélőüzem

FREQ frekvencia

GB viszontlátásra

GD jó napot!

GE jó estét!

GLD örülök, örülni

GM jó reggelt!

GN jó éjszakát!

GUD jó, sok

HAM rádióamatőr

HF nagyfrekvenciás

HI nevetni, öröm (csak távírón)

HPE remélem

HR itt

HRD hallott

HW hogy hall engem?

IF középfrekvencia-

INPT végfokozat bemenő-teljesítménye

KHZ kilohertz

KW kilowatt

KY távíróbillentyű

LIS hatóságilag engedélyezett állomás

LTR levél

MEZ közép-európai idő

MHZ megahertz

MIKE mikrofon

MNI sok

MOD moduláció

NBFM keskenysávú frekvenciamoduláció

NITE éjszaka

NR szám

NW most

OB öregfiú, öregem

OC kedves barátom

OK rendben van,

OM kedves barátom

OP állomáskezelő

OT régóta engedélyes

PA teljesítményerősítő adó végfokozata

PART részben

PM délután

PP ellenütemű végfokozat

PWR teljesítmény, energia

QSLL küldjünk egymásnak QSL lapot

QSLN ne küldjünk QSL lapot

RCVR vevőkészülék

RIG állomásfelszerelés

RPRT tudósítás

RPT kérem ismételje!, ismétlem

RTTY rádió-távgépíró

SIG jel

SK adás vége

SKED megbeszélt adás, kísérleti adás

SRI sajnos, sajnálom

SSB egyoldalsávos üzem

STN állomás

SWL megfigyelő

SWR állóhullámarány

TKS köszönöm

TNX köszönet

TRUB zavarás

TU köszönöm Önnek

UFB kiváló

UHF mikrohullám

UNLIS nem engedélyezett állomás

UTC pontos idő (GMT helyett)

U Ön, Önnek, Önt

VFO folyamatosan hangolható vezéroszcillátor

VHF URH

VY sok, nagyon

WAC valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom

WID -val, -vel

WKD dolgozott

WPM szó/perc

WX időjárás

XCUS bocsánat

XMAS karácsony

XYL feleség

YL kisasszony

55 sok sikert!

73 üdvözlöm!, minden jót!

88 ölelés és csók!

11.1.7. Egyéb, a forgalmazás során használatos angol szavak

ALL minden

BEAM irányított antenna

BEST legjobb

BY -tól, -től, által

CALL hívás

CHEERIO szervusz, búcsúzás

CONTEST verseny

DATE dátum

I én

IN -ba, -be, -ban, -ben

IS van

KEY távíróbillenyű

LOG forgalmi napló

LUCK szerencse

MOST legtöbb, többnyire

MY enyém

NO nem, tagadás

NAME név

NEAR közel

NIL semmi

ONLY csak

SOLID kifogástalan

SUNNY napos

TEST kísérlet

TONE hangszín

TUBE elektroncső

VIA át, keresztül

11.2 Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén

a) vészjelek

rádiótávírászatban: ˇˇˇ−−−ˇˇˇ (SOS), rádiótelefoniában: “MAYDAY”;

b) Nemzetközi Távközlési Egyesület által kiadott Rádiótávközlési Szabályzat 640. számú határozatának tartalma;

c) rádióamatőr állomás nemzetközi használata nemzeti méretű természeti csapás esetén;

d) rádióamatőr szolgálatnak kiosztott frekvenciasávok.

11.3 Hívójelek

a) rádióamatőr állomás azonosítása;

b) hívójelek használata;

c) hívójelek felépítése;

d) nemzeti jelek (prefixek).

11.4 Sávtervek

a) IARU sávtervek elvei;

b) céljai.

12. A rádióamatőr szolgálatra és a műholdas rádióamatőr szolgálatra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok

12.1 Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzatából

a) rádióamatőr szolgálat és műholdas rádióamatőr szolgálat;

b) rádióamatőr állomás meghatározása;

c) Rádiószabályzat S 25. cikkelye;

d) rádióamatőr frekvenciasávok;

e) rádióamatőr szolgálatok jogállása;

f) Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) rádiós körzetei.

12.2 Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozásokból

a) a T/R 61-01 és T/R 61-02 Ajánlások ismerete;

b) a rádióamatőr állomások ideiglenes használata CEPT-tagországokban;

c) a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok

helyzete.

12.3 Nemzeti törvények, szabályok, engedélyezési feltételek

a) rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabály;

b) engedélyezési feltételek;

c) naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített adatok.

13. Morzejelek adása és vétele.

A jelöltnek be kell mutatnia, hogy képes szöveget, számcsoportokat, írásjeleket és egyéb jeleket tartalmazó morzekódot adni és venni 3 percig kézi úton. Az adásban legfeljebb 1 javítatlan és 4 javított, a vételben 4 hiba lehet.

Morzekódok:

A ˇ− J ˇ−−− S ˇˇˇ 2 ˇˇ−−− (.) ˇ−ˇ−ˇ−

B −ˇˇˇ K −ˇ− T 3 ˇˇˇ−− (?) ˇˇ−−ˇˇ

C −ˇ−ˇ L ˇ−ˇˇ U ˇˇ− 4 ˇˇˇˇ− (:) −−−ˇˇˇ

D −ˇˇ M −− V ˇˇˇ− 5 ˇˇˇˇˇ (-) −ˇˇˇˇ−

E ˇ N −ˇ W ˇ−− 6 −ˇˇˇˇ (=) −ˇˇˇ−

F ˇˇ−ˇ O −−− X −ˇˇ− 7 −−ˇˇˇ (/) −ˇˇ−ˇ

G −−ˇ P ˇ−−ˇ Y −ˇ−− 8 −−−ˇˇ

H ˇˇˇˇ Q −−ˇ− Z −−ˇˇ 9 −−−−ˇ

I ˇˇ R ˇ−ˇ 1 ˇ−−−−0 −−−−−

Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont.

14. Forgalmazási ismeretek.

š CEPT T/R 61-02 Ajánlás és az ERC 32. Jelentés alapján.

3. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez (Vissza a tartalomhoz)

A sikeres felsőfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, CEPT T/R 61-02 Ajánlásnak megfelelő, egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány
RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY*
felsőfokú vizsgáról

AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE*

CERTIFICAT D’EXAMEN DE RADIOAMATEUR*

AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG*

1.A Budapesti Hírközlési Felügyelet ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelelt a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek. A letett vizsga a CEPT T/R 61-02 (HAREC) Ajánlás szerinti CEPT..... szintnek felel meg. A rádióamatőrökre nézve a Magyar Köztársaságban érvényes előírások értelmében a jelen bizonyítvány tulajdonosa .......... jelzésű nemzeti rádióamatőr engedélyért folyamodhat. A CEPT T/R 61-01 Ajánlás szempontjából a nemzeti engedélynek ez az osztálya a CEPT ….. engedély-osztálynak felel meg, ahogyan az a T/R 61-01 Ajánlás II. függelékének 4. és 5. oszlopában fel van tüntetve.

The Budapest Communication Inspectorate declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is comparable with level ....., as indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Republic of Hungary, the holder of this certificate is entitled to receive the national licence class ........... For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class ....., as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommendation T/R 61-01.

Autorité de communication, succursale Budapest certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au rčglement de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond ŕ la classification ..... de la Recommendation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformément ŕ la réglementation régissant les radioamateurs de la Republique de Hongrie, le titulaire du présent certificat est en droit d’obtenir la license nationale de la catégorie ........... En application de la Recommendation CEPT T/R 61-01, la licence nationale de cette catégorie correspond ŕ la classification …., comme défini dans les colonnes 4 respectivement 5 de l’Annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01.

Das Zentrallamt für Nachrichtenwesen, Zweigstelle Budapest erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheiniung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe ...... Gemä Amateurfunkbestimmungen der Republik Ungarn hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine nationale Amateurfunkgenehmigung der Klasse ........... In Anwendung der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT-Genehmigungsklasse … eingestuft, wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 aufgeführt ist.

Bizonyítvány tulajdonosa:

Certificate holder’s name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung

...........................................................

Születésének ideje / helye:

Birthdate/Date de naissance / Geburtsdatum

...........................................................

Bizonyítvány kiadásának dátuma:

Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum

............................................................

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as indicated below.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes ŕ l’Authorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte austellende nationale Behörde richten.

Budapesti Hírközlési Felügyelet

Address/Adresse/Anschrift: 1133 Budapest, XIII., Visegrádi utca 100.

Postal: 1376 Budapest, Pf.: 997.

HUNGARY

Telefon/Phone/Téléphone/Telefon: +36 1 4680 500

Fax/Telefax/Téléfax/Telefax: +36 1 4680 508

Aláírás: Bélyegző

Signature Official stamp

Signature Cachet officiel

Unterschrift Offizieller Stempel

* Megfelel az egységesített, a CEPT T/R 61-02 Ajánláson alapuló rádióamatőr vizsgabizonyítványnak (HAREC).

* Harmonized amateur radio examination certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02.

* Certificat harmonisé d´examen de radioamateur (HAREC) sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la

CEPT.

* Harmonisierte Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung (HAREC) nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02.

A sikeres középfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, CEPT T/R 61-02 Ajánlásnak megfelelő, egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány
RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY*
középfokú vizsgáról
(Vissza a tartalomhoz)

AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE*

CERTIFICAT D’EXAMEN DE RADIOAMATEUR*

AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG*

1.A Budapesti Hírközlési Felügyelet ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelelt a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek. A letett vizsga a CEPT T/R 61-02 (HAREC) Ajánlás szerinti CEPT..... szintnek felel meg. A rádióamatőrökre nézve a Magyar Köztársaságban érvényes előírások értelmében a jelen bizonyítvány tulajdonosa .......... jelzésű nemzeti rádióamatőr engedélyért folyamodhat. A CEPT T/R 61-01 Ajánlás szempontjából a nemzeti engedélynek ez az osztálya a CEPT ….. engedély-osztálynak felel meg, ahogyan az a T/R 61-01 Ajánlás II. függelékének 4. és 5. oszlopában fel van tüntetve.

The Budapest Communication Inspectorate declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is comparable with level ....., as indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Republic of Hungary, the holder of this certificate is entitled to receive the national licence class ........... For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class ....., as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommendation T/R 61-01.

Autorité de communication, succursale Budapest certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au rčglement de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond ŕ la classification ..... de la Recommendation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformément ŕ la réglementation régissant les radioamateurs de la Republique de Hongrie, le titulaire du présent certificat est en droit d’obtenir la license nationale de la catégorie ........... En application de la Recommendation CEPT T/R 61-01, la licence nationale de cette catégorie correspond ŕ la classification …., comme défini dans les colonnes 4 respectivement 5 de l’Annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01.

Das Zentrallamt für Nachrichtenwesen, Zweigstelle Budapest erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheiniung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe ...... Gemä Amateurfunkbestimmungen der Republik Ungarn hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine nationale Amateurfunkgenehmigung der Klasse ........... In Anwendung der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT-Genehmigungsklasse … eingestuft, wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 aufgeführt ist.

Bizonyítvány tulajdonosa:

Certificate holder’s name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung

...........................................................

Születésének ideje / helye:

Birthdate/Date de naissance / Geburtsdatum

...........................................................

Bizonyítvány kiadásának dátuma:

Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum

............................................................

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as indicated below.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes ŕ l’Authorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte austellende nationale Behörde richten.

Budapesti Hírközlési Felügyelet

Address/Adresse/Anschrift: 1133 Budapest, XIII., Visegrádi utca 100.

Postal: 1376 Budapest, Pf.: 997.

HUNGARY

Telefon/Phone/Téléphone/Telefon: +36 1 4680 500

Fax/Telefax/Téléfax/Telefax: +36 1 4680 508

Aláírás: Bélyegző

Signature Official stamp

Signature Cachet officiel

Unterschrift Offizieller Stempel

* Megfelel az egységesített, a CEPT T/R 61-02 Ajánláson alapuló rádióamatőr vizsgabizonyítványnak (HAREC).

* Harmonized amateur radio examination certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02.

* Certificat harmonisé d´examen de radioamateur (HAREC) sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la

CEPT.

* Harmonisierte Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung (HAREC) nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02.

A sikeres alapfokú vizsga esetén kiadásra kerülő, az ERC 32. Jelentésen alapuló egységesített rádióamatőr vizsgabizonyítvány
ALAPFOKÚ (NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY*
(Vissza a tartalomhoz)

AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE*

CERTIFICAT D’EXAMEN DE RADIOAMATEUR (NOVICE)*

AMATEURFUNK NOVICE PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG*

A Budapesti Hírközlési Felügyelet ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres alapfokú (novice) rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelelt a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek.

The Budapest Communication Inspectorate declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU).

Autorité de communication, succursale Budapest certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un novice examen de radioamateur conformément au réglement de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Das Zentrallamt für Nachrichtenwesen, Zweigstelle Budapest erklärt hiermit, da der Inhaber dieser Bescheiniung eine novice Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind.

Bizonyítvány tulajdonosa:

Certificate holder’s name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung

...........................................................

Születésének ideje / helye:

Birthdate/Date de naissance / Geburtsdatum

...........................................................

Bizonyítvány kiadásának dátuma:

Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum

............................................................

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as indicated below

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes ŕ l’Authorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde richten.

Budapesti Hírközlési Felügyelet

Address/Adresse/Anschrift: 1133 Budapest, XIII., Visegrádi utca 100.

Postal: 1376 Budapest, Pf.: 997.

HUNGARY

Telefon/Phone/Téléphone/Telefon: +36 1 4680 500

Fax/Telefax/Téléfax/Telefax: +36 1 4680 508

Signature Official stamp

Signature Cachet officiel

Unterschrift Offizieller Stempel

* Megfelel az ERC 32. Jelentésen alapuló rádióamatőr vizsgabizonyítványnak.

* Amateur radio examination certificate based on ERC Report 32.

* Certificat d’examen de radioamateur sur la base de la ERC Report 32.

* Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung nach ERC Report 32.

4. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez
A rádióamatőr engedély kérelmezéséhez szükséges adatok
(Vissza a tartalomhoz)

1. Egyéni rádióamatőr engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) személyazonosító adatokat;

b) rádióamatőr állomás telepítési helyét;

  1. hívójelét (ha már van vagy, ha az utolsó 3 betűre vonatkozóan

különleges kérése van);

d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

e) vizsgabizonyítvány másolatát vagy számát, ha az 1997. december 12. előtt került kiadásra.

2. Közösségi rádióamatőr engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) társadalmi szervezet vagy oktatási intézmény azonosító adatait;

b) rádióamatőr állomás telepítési helyét;

c) irányító kezelő adatait az 1. a), d) és e) pontok szerint.

3. Különleges rádióamatőr engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) állomás üzembentartójának adatait;

b) irányító kezelő adatait az 1. a), d) és e) pontok szerint;

c) telepítési helyét;

d) a megvalósítás célját;

e) részletes műszaki információkat;

f) részletes szervezési információkat;

g) a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének véleményezését.

5. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez
A rádióamatő
r igazolványban rögzített adatok
(Vissza a tartalomhoz)

a) rádióamatőr neve és címe;

b) kiadó hatóság megnevezése;

c) kiadás dátuma;

d) rádióamatőr engedéllyel rendelkező hívójele;

e) rádióamatőr engedély száma;

f) vizsga fokozatnak megfelelő rádióamatőr engedély jelzése;

g) CEPT 1 vagy CEPT 2 jelzés (RA és UA engedélyek esetében ez a jelzés nem szerepel);

h) rádióamatőr engedély érvényessége.

šA rádióamatőr igazolvány az egyéni rádióamatőr engedély (hatósági határozat) mellékletét képezi.

6. számú melléklet a 7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez
A rádióamatőr szolgálat számára felosztott frekvenciasávok táblázata és azok használatának feltételei
(Vissza a tartalomhoz)

I. táblázat: RA, RB, RC engedéllyel használható frekvenciasávok

 


Jogállás


Maximális

Legnagyobb

adóteljesítmény (W)


Adásmód


Műholdas üzem


Megjegyzés

Frekvenciasáv

(FNFT)

sávszélesség (kHz)

RA

jelzésű engedély

RB / RC jelzésű engedély

RA

jelzésű engedély

RB, RC

jelzésű engedély

megengedett (+)

(egyéb szolgálatok, ha vannak; lábjegyzetek)

135,7-137,8 kHz

másodlagos

1

1/1

A1A

ÁLLANDÓHELYŰ, TENGERI MOZGÓ

S5.64, H4, H5, H6, H7, H8, H9

1810-1850 kHz

elsődleges

2,1

10

100/200

A1A, A1B

A1A, A1B, A2B, J2B

S5.100

1850-2000 kHz

másodlagos

3,4

10/10

A1A, J3E

 

ÁLLANDÓHELYŰ, MOZGÓ a légi mozgó kivételével
S5.92, S5.96, S5.103, H33500-3800 kHzelsődleges825150/1000
A1A, A1B, A1C, A2A, A2B, A2C,

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A,


ÁLLANDÓHELYŰ, MOZGÓ a légi mozgó kivételével
S5.92, S5.120, H177000-7100 kHzelsődleges825150/1000

F1A, F1B, J2A, J2B, J2E, J3E

F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E+


Kizárólagos amatőrsáv
S5.120

10100-10150 kHz

másodlagos

1

150/1000

A1A

ÁLLANDÓHELYŰ
S5.120, H18

14000-14250 kHz

elsődleges

8

150/1000

+

Kizárólagos amatőrsáv
S5.120

14250-14350 kHz

elsődleges

8

150/1000

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B,


Kizárólagos amatőrsáv
S5.120

18068-18168 kHz

elsődleges

8

150/1000

A2C, A2D, A3C, A3E, F1A, F1B,

+

Kizárólagos amatőrsáv
S5.120


21000-21450 kHz


elsődleges


8


25


150/1000

A1A, A1B, A1C, A2A, A2B, A2C, F1A, F1B, J2A, J2B, J2E, J3E

F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A, J2B, J2C,


+


Kizárólagos amatőrsáv
S5.120

24890-24990 kHz

elsődleges

8

150/1000

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E

+

Kizárólagos amatőrsáv
S5.120

28-29,7 MHz

elsődleges

8

150/1000

+

Kizárólagos amatőrsáv

II. táblázat: RA, RB, RC, UA, UB, UC engedéllyel használható frekvenciasávok (Vissza a tartalomhoz)

 


Jogállás


Maximális

Legnagyobb

adóteljesítmény (W)


Adásmód


Műholdas üzem


Megjegyzés

Frekvenciasáv

(FNFT)

sávszélesség (kHz)

RA, UA

jelzésű engedély

RB, UB / RC, UC jelzésű engedély

RA, UA

jelzésű engedély

RB, UB, RC, UC

jelzésű engedély

megengedett (+)

(egyéb szolgálatok, ha vannak; lábjegyzetek)

144-146 MHz

elsődleges

25

10

150/1000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, R3E

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, J2A*, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, R3E

+
Kizárólagos amatőrsáv
S5.120432-435 MHzelsődleges2510150/1000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, F1A*, F1B, F1C,


ÁLLANDÓHELYŰ, RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.138, S5.277, S5.282, H30, H31, H33435-438 MHzelsődleges2510150/1000

F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E+


ÁLLANDÓHELYŰ, RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.138, S5.277, S5.282, H30, H31, H33


1240-1260 MHz


másodlagos


25


150/500

RÁDIÓLOKÁCIÓ, MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
S5.329, H12


1260-1270 MHz


másodlagos


25


150/500

+
Föld-űr irány

RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.282, H12


1270-1300 MHz


másodlagos


25


150/500

A1A*, A1B, A1C,

A1D, A2A*, A2B,

A2C, A2D, A3C,

RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.282, H12

2300--2400 MHz

másodlagos

**

75/150

A3E, A3F, C3F,

F1A*, F1B, F1C,

ÁLLANDÓHELYŰ, MOZGÓ, Rádiólokáció
H148


2400-2450 MHz


másodlagos


**


75/150

F1D, F2A*, F2B,

F2C, F2D, F3C,

F3E, F3F, J2A*,

+

Föld-űr irány

ÁLLANDÓHELYŰ, MOZGÓ, Rádiólokáció S5.150, S5.282, H30, H31, H148, H149, H150, H151, H152, H153


5650-5670 MHz


másodlagos


**


30/75

J2B, J2C, J2D,

J3C, J3E, J3F,

+
Föld-űr irány

RÁDIÓLOKÁCIÓ, Űrkutatás
S5.282, H12


5670-5830 MHz


másodlagos


**


30/75

R3E

ÁLLANDÓHELYŰ, RÁDIÓLOKÁCIÓ, Űrkutatás S5.150, S5.455, H12, H30, H31, H150, H151, H160, H161


5830-5850 MHz


másodlagos


**


30/75

+
űr-Föld irány

ÁLLANDÓHELYŰ, MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ, RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.150, S5.455, H12, H30, H31, H150, H151, H160


10,00-10,45 GHz


másodlagos


**


30/75

ÁLLANDÓHELYŰ, MOZGÓ, RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.479, H174

 

 


Jogállás


Maximális

Legnagyobb

adóteljesítmény (W)


Adásmód


Műholdas üzem


Megjegyzés

Frekvenciasáv

(FNFT)

sávszélesség (kHz)

RA, UA

jelzésű engedély

RB, UB / RC, UC jelzésű engedély

RA, UA

jelzésű engedély

RB, UB, RC, UC

jelzésű engedély

megengedett (+)

(egyéb szolgálatok, ha vannak; lábjegyzetek)

10,45-10,50 GHz

másodlagos

**

30/75

+

RÁDIÓLOKÁCIÓ

24,00-24,05 GHz

elsődleges

**

10/30

+

Kizárólagos amatőrsáv
S5.150, H30, H31, H150, H151


24,05-24,25 GHz


másodlagos


**


10/30

A1A*, A1B, A1C,

A1D, A2A*, A2B,

RÁDIÓLOKÁCIÓ, Műholdas Föld-kutatás
S5.150, H12, H30, H31, H150, H151, H152

47,00-47,20 GHz

elsődleges

**

10/30

A2C, A2D, A3C,

+

Kizárólagos amatőrsáv

75,50-76,00 GHz

elsődleges

**

10/30

A3E, A3F, C3F,

+

Űrkutatás


76,00-81,00 GHzmásodlagos


**


10/30

F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*,

+

RÁDIÓLOKÁCIÓ, Űrkutatás
S5.560, H197, H201

119,98-120,02 GHz

másodlagos

**

10/30

J2B, J2C, J2D,

J3C, J3E, J3F,

ÁLLANDÓHELYŰ, MŰHOLDAS ŰRSZOLGÁLATOK
S5.341, S5.558

142,00-144,00 GHz

elsődleges

**

30/75

R3E

+

Kizárólagos amatőrsáv

144,00-149,00 GHz

másodlagos

**

30/75

+

RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.149, S5.555

241,00-248,00 GHz

másodlagos

**

30/75

+

RÁDIÓLOKÁCIÓ
S5.138, H30, H31

248,00-250,00 GHz

elsődleges

**

30/75

+

Kizárólagos amatőrsáv

* Az adásmód csak CEPT 1 osztályú engedély esetén használható.

** A használt adásmód sávszélessége ne legyen szükségtelenül széles.

A táblázatban közölt adatok felhasználásakor a mindenkor hatályos Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) megállapításáról szóló Korm. rendelet rádióamatőr frekvenciákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Az elsődleges, de a rádióamatőr szolgálat szempontjából nem kizárólagos használatú frekvenciasávokat megosztva kell használni.

Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód.

kiosztáson alapul.

Megjegyzés oszlop jelmagyarázata:

Nagybetűs szöveg az elsődleges felhasználást jelenti.

Kisbetűs szöveg a másodlagos felhasználást jelenti, vagy az egyéb kiegészítések jelzése.

S Nemzetközi Rádiószabályzat Frekvenciasávok Felosztási Táblázatában hivatkozott lábjegyzetek.

H FNFT nemzeti lábjegyzetei.

7. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez
A különb
öző szintű és fokozatú vizsgák alapján kérelmezhető
engedélyek jelzései és a hívójelek első két betűje
(Vissza a tartalomhoz)

Vizsga

CEPT A szintű

vizsga

CEPT B szintű

vizsga

Alapfokú

(novice) vizsga

RA

UA

Középfokú

vizsga

RB + CEPT 1

UB + CEPT 2

Felsőfokú

vizsga

RC + CEPT 1

UC + CEPT 2

Hívójel

HA

HG

Engedély jelek magyarázata: R CEPT A szintű;

U CEPT B szintű vizsga alapján kiadott engedély jele.

A alapfokú;

B középfokú;

C felsőfokú vizsga alapján kiadott rádióamatőr engedély jele.

CEPT 1 és

CEPT 2 osztály megfelel a nemzetközi

rádióamatőr engedély megjelölésnek.

Hívójelek magyarázata: HA ill. HG Magyar Köztársaság.

HA CEPT 1 osztályú engedély jele;

HG CEPT 2 osztályú engedély jele.

8. számú melléklet a 7./2000. (márc.17.) KHVM rendelethez
Magyarországi hívójel-körzetek és körzetszámok
(Vissza a tartalomhoz)

A nemzeti azonosító részt követi a rádióamatőr engedélybe bejegyzett állandó telepítési hely szerinti egy karaktert tartalmazó körzetszám 1 - 0-ig, az alábbiak szerint:

1 Győr- Moson - Sopron megye, Vas megye, Zala megye;

2 Komárom - Esztergom megye, Veszprém megye;

3 Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;

4 Fejér megye;

5 Budapest;

6 Heves megye, Nógrád megye;

7 Pest megye, Jász - Nagykun - Szolnok megye;

8 Bács - Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye;

9 Borsod - Abaúj - Zemplén megye;

0 Hajdú - Bihar megye, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye.

9. számú melléklet a 7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez
Rádióamatőr hívójelek képzésének táblázata
(Vissza a tartalomhoz)

 1. Egyéni hívójel képzésének táblázata
 2. Megye

  K

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  Győr-Sopron

  1

  AA - AZ

  BA - BZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vas

  1

   

   

   

   

  EA - EZ

  FA - FZ

   

   

  IA - IZ

   

   

  Zala

  1

   

   

  CA - CZ

  DA - DZ

   

   

   

   

   

   

   

  Komárom

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veszprém

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Baranya

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Somogy

  3

   

   

   

   

   

  FA - FZ

  GA -GZ

  HA -HZ

  IA - IZ

  JA - JZ

  KA -KZ

  Tolna

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fejér

  4

   

   

   

  DA - DZ

   

  FA - FZ

   

   

   

   

   

  Budapest

  5

  AA - AZ

  BA - BZ

  CA - CZ

  DA - DZ

  EA - EZ

  FA - FZ

  GA -GZ

  HA -HZ

  IA - IZ

  JA - JZ

  KA –KZ

  Heves

  6

   

   

   

   

   

  FA - FZ

  GA -GZ

   

   

   

   

  Nógrád

  6

   

   

   

  DA - DZ

   

   

   

  HA -HZ

   

   

   

  Pest

  7

  AA - AZ

  BA - BZ

  CA - CZ

   

  EA - EZ

   

   

   

   

   

   

  Szolnok

  7

   

   

   

   

   

   

   

  HA -HZ

   

  JA - JZ

   

  Bács-Kiskun

  8

   

   

   

   

   

   

  GA -GZ

   

   

   

   

  Békés

  8

  AA -AZ

  BA - BZ

   

   

   

   

   

   

  IA - IZ

  JA - JZ

   

  Csongrád

  8

   

   

  CA - CZ

  DA - DZ

  EA - EZ

  FA - FZ

   

   

   

   

  KA -KZ

  Borsod-Abaúj-Zemplén

  9

  AA - AZ

   

  CA - CZ

   

  EA - EZ

   

   

   

   

   

   

  Hajdú-Bihar

  0

   

  BA - BZ

   

  DA - DZ

  EA - EZ

   

   

  HA –HZ

  IA - IZ

   

  KA –KZ

  Szabolcs-Szatmár-Bereg

  0

   

   

   

   

   

  FA - FZ

  GA -GZ

   

   

  JA - JZ

   

   

  Megye

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  Győr-Sopron

  1

   

   

   

   

   

   

   

  SA - SZ

  TA - TZ

  UA -UZ

   

  Vas

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VA - VZ

  Zala

  1

   

   

   

   

   

   

  RA - RZ

   

   

   

   

  Komárom

  2

   

  MA -MZ

  NA - NZ

   

   

  QA QZ

   

   

   

   

   

  Veszprém

  2

   

   

   

  OA -OZ

  PA - PZ

   

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

  UA -UZ

  VA - VZ

  Baranya

  3

   

  MA -MZ

   

   

  PA - PZ

   

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

   

   

  Somogy

  3

  LA - LZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tolna

  3

   

   

  NA - NZ

  OA -OZ

   

   

   

   

   

  UA -UZ

  VA - VZ

  Fejér

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Budapest

  5

  LA - LZ

  MA -MZ

  NA - NZ

  OA -OZ

  PA - PZ

  QA QZ

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

  UA -UZ

  VA - VZ

  Heves

  6

   

   

   

   

   

  QA QZ

   

   

   

   

  VA - VZ

  Nógrád

  6

   

   

  NA - NZ

  OA -OZ

  PA - PZ

   

   

   

   

   

   

  Pest

  7

   

   

   

   

  PA - PZ

   

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

  UA -UZ

  VA - VZ

  Szolnok

  7

  LA - LZ

  MA -MZ

  NA - NZ

  OA -OZ

   

   

   

   

   

   

   

  Bács-Kiskun

  8

   

   

   

   

   

   

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

  UA -UZ

  VA - VZ

  Békés

  8

   

   

   

   

  PA - PZ

  QA QZ

   

   

   

   

   

  Csongrád

  8

   

  MA -MZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén

  9

   

   

   

  OA -OZ

  PA - PZ

   

  RA - RZ

  SA - SZ

  TA - TZ

   

   

  Hajdú-Bihar

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  UA -UZ

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg

  0

  LA - LZ

  MA -MZ

   

  OA -OZ

   

   

   

   

   

   

  VA - VZ

   

  Megye

  K

  W

  X

  Y

  Z

   

  Hárombetűs hívójelek

  Győr-Sopron

  1

   

   

   

   

  DAA -DIZ

  RAA - RDZ, RFA - RGZ, RIA - RIZ

  Vas

  1

  WA - WZ

   

  YA - YZ

   

  DJA - DQZ

  RJA - RQZ

  Zala

  1

   

  XA - XZ

   

  ZA - ZX

  DRA - DZZ

  RRA - RRZ, RTA - RTZ, RWA - RZZ

  Komárom

  2

   

   

   

   

  EAA - EMZ

  SAA - SMZ

  Veszprém

  2

   

   

   

   

  ENA - EZZ

  SNA - SZZ

  Baranya

  3

   

   

  YA - YZ

   

  FAA - FKZ

  TAA - TKZ

  Somogy

  3

   

   

   

   

  FLA - FSZ

  TLA - TSZ

  Tolna

  3

   

   

   

   

  FTA - FZZ

  TTA - TZZ

  Fejér

  4

  WA - WZ

  XA - XZ

  YA - YZ

  ZA - ZX

  GAA - GZZ

  UAA - UZZ

  Budapest

  5

  WA - WZ

  XA - XZ

  YA - YZ

  ZA - ZX

  AAA - CZZ

  OAA - OZZ, TAA-TZZ

  Heves

  6

  WA - WZ

  XA - XZ

   

  ZA - ZX

  IAA - INZ

  VAA - VNZ

  Nógrád

  6

   

   

  YA - YZ

   

  IOA - IYZ

  VOA - VZZ

  Pest

  7

   

  XA - XZ

  YA - YZ

  ZA - ZX

  JAA - JPZ

  WAA - WPZ

  Szolnok

  7

   

   

   

   

  JQA - JZZ

  WQA - WZZ

  Bács-Kiskun

  8

   

  XA - XZ

  YA - YZ

  ZA - ZZ

  LAA - LJZ

  YAA - YJZ

  Békés

  8

  WA - WZ

   

   

   

  LKA - LRZ

  YKA - YRZ

  Csongrád

  8

   

   

   

   

  LSA - LZZ

  YSA - YZZ

  Borsod-Abaúj-Zemplén

  9

   

   

   

   

  MAA - MZZ

  HAA - HZZ

  Hajdú-Bihar

  0

   

   

   

   

  NAA - NMZ

  ZAA - ZMZ

  Szabolcs-Szatmár-Bereg

  0

   

   

   

   

  NNA - NZZ

  ZNA - ZZZ

  K = körzetszá

 3. Közösségi és különleges hívójelek képzésének táblázata (Vissza a tartalomhoz)

Az összes körzetszámra:

KAA - KZZ, PAA - PZZ, XAA - XZZ, BE+, BH+, BS+, BU+, BV+, RE+, RH+, RS+, RU+, RV+

+ = A-J-ig

Közösségi és különleges állomások jelölése az utolsó három karakter első betűjével:

B Jeladó rádióamatőr állomás

K Közösségi rádióamatőr állomás

P Digitális csomóponti rádióamatőr állomás

R Átjátszó rádióamatőr állomás

X Egyéb különleges rádióamatőr állomás

10. számú melléklet a 7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez
Hívójel képzésre nem alkalmazható betűkombinációk
(Vissza a tartalomhoz)

1. Három betűből álló betűkombináció, amelynek első két betűje:

QO, QR, QS, QT, vagy QU;

2. Az alább felsorolt betűkombinációk:

GAY, K, LID, MSG, PSE, R, RST, SIG, SOS, SYS, TX, TXT, YES.

11. számú melléklet a 7./2000. (márc. 17.) KHVM rendelethez
Értelmező rendelkezések
(Vissza a tartalomhoz)

Ezen rendelet alkalmazásában:

1. hatóság: első fokon a Budapesti Hírközlési Felügyelet, másodfokon a Hírközlési Főfelügyelet, az ellenőrzési feladatokat a Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei látják el.

2. HAREC: Harmonizált Rádióamatőr Vizsgabizonyítvány, (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate);

3. IARU: Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség (International Amateur Radio Union)

4. irányító kezelő: közösségi rádióamatőr engedéllyel rendelkező által kijelölt, a forgalmazást irányító, közép vagy felsőfokú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy;

5. közérthető nyelv: minden beszélt nyelv, a rádióamatőrök által használt kódok és rövidítések, valamint a nemzetközileg szokásos rádiótávközlési rövidítések;

6. közösségi rádióamatőr állomás: rádióamatőr állomás, ahol egynél több rádióamatőr vagy rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy végez rádióamatőr tevékenységet irányító kezelő irányítása mellett;

7. különleges rádióamatőr állomás: minden nem egyéni és nem közösségi rádióamatőr állomás, különösen: átjátszó, kapu, jeladó, rádióamatőr információt sugárzó rádióamatőr állomások, továbbá versenyek, évfordulók és rendezvények rádióamatőr állomásai;

8. rádióamatőr: aki megfelel a rádióamatőr tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek és a rádióamatőr szolgálatok munkájában csak személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül vesz rész, tevékenysége az önképzésre, műszaki fejlődésére és az információcserére irányul;

9. rádióamatőr állomás: megfelel a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló mindenkor hatályos Korm. rendelet Fogalmak és Meghatározások Gyűjteményében szereplő amatőrállomásnak;

10. rádióamatőr átjátszó állomás: rádióállomás, amely alkalmas a különféle adásmódú, rádióamatőr célt szolgáló rádiótávközlés automatikus továbbítására azonos rádióamatőr sávon belül vagy különböző rádióamatőr sávok között, kivéve a rövidhullámú és az ultrarövidhullámú sávok közötti átjátszást;

11. rádióamatőr forgalmazás: rádióforgalmazás, amelyet rádióamatőrök végeznek a rádióamatőr frekvenciasávokban;

12. rádióamatőr jeladó állomás: általában folyamatos működésű, felügyelet nélküli rádióállomás egy adott helyen, amely meghatározott időnként azonosító információt - a köztes időszakban vivőt - sugároz az elektromágneses hullámok terjedésének tanulmányozására, vizsgálatára, az amatőrállomás berendezéseinek ellenőrzésére vagy egyéb rádióamatőr tevékenység elősegítésére;

13. rádióamatőr kapuállomás: rádióamatőr átjátszó állomások összekapcsolását megvalósító rádióamatőr állomás;

14. rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete: az a társadalmi szervezet, amely tagja a rádióamatőrök nemzetközi képviseleti és érdekvédelmi szervezetének, a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetségnek (IARU);

15. rádióamatőr összeköttetés: rádióforgalmazás rádióamatőr közlemény továbbítása céljából a rádióamatőr szolgálat keretében.

16. rádióamatőr tevékenység: részvétel a rádióamatőr szolgálatban, amely a rádióamatőr állomás üzemeltetését és/vagy rádióamatőr állomáson történő rádióforgalmazást jelent.

Függelék (Vissza a tartalomhoz)

Ez a rendelet megfelel:

a) a Nemzetközi Távközlési Egyesület által kiadott Rádiótávközlési Szabályzat vonatkozó előírásainak;

b) a CEPT T/R 61-01 számú, a CEPT rádióamatőr engedély kiadásának általános feltételeiről szóló Ajánlásnak;

c) a CEPT T/R 61-02 számú, a harmonizált rádióamatőr vizsgabizonyítványokról szóló Ajánlásnak;

d) az ERC 32. “Útmutató az alapfokú rádióamatőr vizsgáról és alapfokú rádióamatőr vizsgabizonyítvány a CEPT és nem-CEPT országokban” című Jelentésnek.